Winkelwagen Geen producten
FotoDe webshop 12thermometer.nl is een onderdeel van T Service.


De algemene voorwaarden van T Service zijn daarom ook van toepassing op 12thermometer.nl.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden T Service

1. Toepassingsgebied
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met T Service en alle aanbiedingen en leveringen van T Service, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
1.2 Deze voorwaarden worden geacht integraal deel uit te maken van de overeenkomst, waarbij bijzondere, schriftelijk aangegane, voorwaarden prevaleren boven onderhavige algemene voorwaarden.
1.3. De algemene en bijzondere voorwaarden, gehanteerd door wederpartij, kunnen slechts een onderdeel van de overeenkomst vormen indien en voor zover zij uitdrukkelijk zijn erkend door T Service.
2. Offertes
2.1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
2.2. De overeenkomst komt tot stand wanneer T Service, na ontvangst van de opdracht dan wel de aanvaarding van de vrijblijvende offerte, deze bevestigt.
2.3. Afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van T Service kunnen T Service slechts binden na schriftelijke goedkeuring en bevestiging door de bedrijfsleiding van T Service.
2.4. Opdrachtgever verplicht zich alle verstrekte informatie, inclusief tekeningen, ontwerpen, berekeningen, adviezen en technische gegevens, verstrekt in het kader van de eventueel te sluiten overeenkomst strikt geheim te houden en niet, dan met schriftelijke toestemming van T Service, aan derden te verstrekken dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze kenbaar te maken.
3. Auteursrechten
3.1 Tenzij schriftelijk, bij afzonderlijke overeenkomst, overeengekomen, blijft T Service rechthebbende van alle auteursrechten en industriële eigendomsrechten, betrekking hebbende op de uit te voeren overeenkomst c.q. die in dat kader door T Service zijn verstrekt of aan de overeenkomst gehecht.
3.  Bedoelde, op de uitvoering van de overeenkomst betrekking hebbende, tekeningen, ontwerpen, berekeningen en technische gegevens worden evenals alle op technische gegevens betrekking hebbende wettelijke voorschriften, geacht onderdeel uit te maken van de overeenkomst, in dier voege dat zij dienen ter invulling/nadere bepaling van het onderwerp daarvan.
3.3. Overigens is het de opdrachtgever verboden enig onderdeel, dan wel het geheel aan tekeningen, ontwerpen, berekeningen en technische gegevens, te vermenigvuldigen, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel op enige andere wijze dan strikt noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst over bedoelde gegevens te beschikken.
3.4.    Opdrachtgever verplicht zich alle hem, met betrekking tot de opdracht, bekend gemaakte gegevens terstond, zonder enig voorbehoud, te restitueren, indien de onderliggende overeenkomst, dan wel offerte, op enige wijze eindigt dan wel beëindigd wordt.
3.5. T Service zal alle gegevens, welke voortvloeien uit de opdracht of uit de uitvoering hiervan, naar derden, als vertrouwelijk behandelen. De opdrachtgever geeft T Service toestemming om controlerende c.q. keurende instanties waaraan T Service onderhavig is of zich, al dan niet, contractueel heeft verplicht, inzage te geven in gegevens welke voortvloeien uit de opdracht of de uitvoering hiervan.
4. Wijziging van de inhoud van de overeenkomst
a. wijziging opdracht:
a.1. T Service behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen, van geringe betekenis, in het overeengekomene aan te brengen, indien en voor zover dit naar het vakkundig oordeel van T Service voor een correcte uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
a.2. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen heeft T Service het recht de opdracht te weigeren, dan wel eenzijdig de aan de overeenkomst verbonden prijs te wijzigen, tot het bedrag dat naar de mening van T Service overeenstemt met de nieuwe inhoud van de overeenkomst.
a.3. Opdrachtgever heeft onder geen enkele omstandigheid het recht wijzigingen aan te brengen of te verlangen van de aan de overeenkomst gehechte technische gegevens, ontwerpen, tekeningen en berekeningen.
b. wijziging van de prijs:
b.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden alle prijzen geacht richtprijzen te zijn. Alle prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de opdracht, tevens inhoudende meerwerk en wijzigingen te wijten aan nalatigheid of vertraging van de zijde van opdrachtgever, anderszins noodzakelijke wijzigingen van de werkzaamheden, prijsstijgingen van materialen, loonstijgingen en overige buiten de macht van T Service liggende omstandigheden zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever.
b.2.Indien en voor zover anders dan bovenstaand een vaste prijs schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de betreffende prijs geacht te zijn overeengekomen exclusief meerwerk en exclusief toeslagen (zoals onder andere weekend- en nachttoeslagen).
b.3. Niettegenstaande het vorengaande zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting en verpakkings- en vervoerskosten.
5. Betaling
a.1. dienstverlening en producten:
Tenzij anders overeengekomen vindt betaling van de overeengekomen prijs plaats telkens binnen veertien dagen na factuurdatum.
b.1. enkel producten:
Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
5.2. Niettegenstaande het vorengaande is T Service steeds gerechtigd alvorens tot uitvoering van de opdracht over te gaan voldoende zekerheid te verlangen voor 100 % van de betalingsverplichting van opdrachtgever.
5.3. Indien de hierboven bedoelde of de gevraagde zekerheidstelling niet binnen de na het betreffende verzoek van T Service gestelde termijn wordt verstrekt, is T Service gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Zulks onverminderd het recht van T Service volledige schadevergoeding te vorderen.
5.4. De betaling is pas vervuld nadat T Service vrij over het door opdrachtgever verschuldigde bedrag kan beschikken. Schuldvergelijking en/of korting door opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij hem die bevoegdheid bij de wet is verleend en zijn tegenvordering in enig verband staat met de opdracht.
5.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.6. In geval van niet, niet tijdige dan wel niet volledige betaling op grond van het vorengaande, is opdrachtgever een rentevergoeding van 2 % per maand over het opeisbare bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening verschuldigd, alsmede alle buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van euro 250,00, zulks onverminderd het recht van T Service op volledige schadevergoeding.
5.7. Indien T Service een overeenkomst sluit met meer dan één opdrachtgever zal iedere opdrachtgever voor het geheel van het aan T Service te betalen bedrag hoofdelijk aansprakelijk zijn.
6. Levering
6.1. De overeengekomen levertijd/opleveringstermijn gaat in op het moment dat aan onderstaande voorwaarden integraal is voldaan:
-schriftelijke opdrachtbevestiging door T Service; -ontvangst, verwerking en goedkeuring van alle ter zake doende technische gegevens; -voldoening aan de zekerheidstelling door opdrachtgever; -ontvangst en goedkeuring van de eventueel door opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht te leveren goederen
6.2. De overeengekomen levertijd/opleveringstermijn wordt, cumulatief, verlengd met de volgende termijnen:
-de termijn noodzakelijk voor het in het kader van deze voorwaarden uitvoeren van wijzigingen in de opdracht, alsmede alle daarmede samenhangende directe en indirecte vertragingen; -de termijn dat de opdrachtgever in weerwil van het overeengekomene niet voldoet aan zijn verplichtingen, daaronder begrepen het niet, niet volledig of ondeugdelijk betalen; -de termijn waarin T Service op grond van overmacht niet in staat is geheel dan wel gedeeltelijk te presteren.
6.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats "af fabriek" volgens de laatst verschenen versie van Incoterms.
6.4. Opdrachtgever is gehouden levering in gedeelten te accepteren. De betalingsverplichting van opdrachtgever is aldan beperkt tot het afgeleverde deel.
7. Keuring
7.1. Voor ter bewerking op haar terrein ontvangen goederen aanvaardt T Service geen enkele aansprakelijkheid voor aan die goederen ontstane schade tijdens het verblijf daarvan op haar terrein, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever bij het bezichtigen voor afname dan wel het testen van de te leveren zaken aanwezig is, wordt opdrachtgever daartoe tijdig uitgenodigd. Na bezichtiging voor afname, dan wel het naar behoren uitvoeren van de test, waaronder tevens wordt verstaan het in hoofdzaak deugdelijk bevonden worden van de zaken zal opdrachtgever het daarop betrekking hebbende (acceptatie) document ondertekenen. Defecten of gebreken van geringe betekenis, zijnde gebreken en/of defecten die de hoofdzaak van de te leveren zaken niet aantasten, kunnen nimmer een reden zijn voor opdrachtgever de acceptatie te weigeren dan wel uit te stellen.
7.3.Indien niet overeengekomen is dat opdrachtgever bij de bezichtiging voor afname dan wel het testen aanwezig is of opdrachtgever geen gehoor geeft aan de uitnodiging als vorenbedoeld, om welke reden dan ook - zal het tekenen door T Service van het (acceptatie) document gelden als acceptatie door opdrachtgever.
8. Opdrachten in regie
8.1. Ingeval slechts overeengekomen is dat T Service bij het tot stand komen van werken door opdrachtgever, leiding en toezicht c.q. supervisie zal uitoefenen, is er sprake van een opdracht in regie. Opdrachtgever is alsdan, met uitdrukkelijke uitsluiting van T Service, geheel verantwoordelijk voor het tot stand komen van de betrokken werken, met name voor de daadwerkelijke uitvoering van de instructies gegeven door T Service. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van T Service kan zich nimmer verder uitstrekken dan tot de gegeven en te geven instructies zelf.
8.2. Alle uitstel en vertraging bij de totstandkoming van werken in regie is voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij veroorzaakt door opzet dan wel grove schuld aan de zijde van T Service.
8.3. Ook het ( eventueel ) bij de opdracht overeengekomen installeren en operatief testen van de geleverde zaken ten behoeve van de opdrachtgever wordt gevat door het vorenbepaalde omtrent regie-opdrachten. De opdrachtgever is ter gelegenheid van het operatief testen van de geleverde zaken aanvullend verplicht tot:
-het tijdig, zijnde minimaal drie weken vooraf, inlichten van T Service dat de betrokken zaken gereed zijn voor de operatieve test; -het zorgdragen voor een correcte, in de zin van veilige, schone en toegankelijke, omgeving ten behoeve van de operatieve test;
-het beschikbaar stellen en houden van voldoende gekwalificeerd personeel gedurende de gehele testperiode;
-het beschikbaar stellen en houden van alle naar het oordeel van T Service benodigde hulpmiddelen en materialen gedurende de gehele testperiode.
8.4       Het bepaalde omtrent acceptatie in artikel 7, voornoemd, is van overeenkomstige toepassing op opdrachten in regie strekkende tot het operatief testen van het geleverde.

9.       Garanties ten aanzien van geleverde producten
9.1.    indien en voor zover uitdrukkelijk overeengekomen verplicht T Service zich, met inachtneming van het hiernavolgende, het goed functioneren en de bijzondere eigenschappen van de geleverde zaken gedurende de bepaalde termijn volgens leveranciers specificaties na de in artikel 7, voornoemd, bedoelde acceptatie te garanderen, met dien verstande dat de garantie met betrekking tot bedoelde bijzondere eigenschappen is vervuld en ophoudt indien en voor zover de bedoelde eigenschappen bij een operatieve test aanwezig blijken te zijn en vervolgens mits:  -de ter zake doende, door de opdrachtgever verstrekte gegevens de vervulling van het overeengekomene niet in de weg staan; -het goed functioneren slechts gerelateerd wordt aan de deugdelijkheid van de aan de overeenkomst gehechte technische informatie; -alle schade voortvloeiende uit ondeugdelijk onderhoud, niet door of onder regie van T Service verricht, ondeugdelijk gebruik van de zaken en invloeden van buitenaf, althans invloeden niet gelegen in de aard van de geleverde zaken, niet geacht worden begrepen te zijn onder het goed functioneren en de bijzondere (overeengekomen) eigenschappen van de zaken; -het installeren en/of operatief testen van de geleverde zaken als bedoeld in artikel 8.3. onder regie van T Service is uitgevoerd.
9.2.Ingeval zich garantieclaims voordoen zal in onderling overleg worden besloten of T Service de te vervangen onderdelen nieuw levert, dan wel zelf de supervisie met betrekking tot de reparatiewerkzaamheden op zich neemt. T Service zal evenwel nimmer gehouden zijn meer te presteren dan het leveren van nieuwe onderdelen en het houden van toezicht op de reparatiewerkzaamheden. Alle overige werkzaamheden en kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9.3. Alle onderdelen die zijn vervangen in het kader van de garantie worden eigendom van T Service en zullen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd worden.
9.4. In aanvulling op het vorenstaande in artikel 9.1. vervalt iedere garantie indien buiten T Service om derden worden ingeschakeld bij het herstellen of opheffen van gebreken die onder de garantie vallen.
Garanties ten aanzien van inspecties, kalibraties, justaties en reparaties
9.5 Indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen garandeert T Service de juiste uitvoering van inspecties, kalibraties, justaties en reparaties, die met u zijn overeengekomen, of ter plaatse worden afgesproken of bijgesteld en aan ons personeel schriftelijk worden medegedeeld, maar is gevrijwaard van eventueel verborgen gebreken in het de behandelen apparatuur. Aan resultaten van kalibraties en inspecties kunnen nimmer rechten worden ontleent.
10. Aansprakelijkheid
10.1  T Service zal slechts aansprakelijk zijn indien en voor zover de aansprakelijkheid van T Service in rechte is komen vast te staan.
10.2. De aansprakelijkheid van T Service is in alle gevallen beperkt tot het maximum bedrag dat is verzekerd dan wel door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd op grond van haar (product)aansprakelijkheidsverzekering, bij het ontbreken waarvan, alsmede bij het ontbreken van dekking, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheid van T Service is beperkt tot maximaal de opdrachtsom.
10.3. Indien en voor zover de schade gedekt is op grond van enige verzekering van opdrachtgever, waaronder begrepen een CAR-verzekering ten behoeve van het werk, zal T Service noch haar verzekeraar voor die schade aangesproken kunnen worden.
10.4. T Service zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade, hoe dan ook genaamd. De aansprakelijkheid van T Service vervalt in ieder geval na 12 maanden na de acceptatie van de geleverde zaken als bedoeld in artikel 7 hiervoor c.q. na aflevering van het product c.q. na realisering van de reparatie.
10.5.  Opdrachtgever is verplicht alle gebruikelijke verzekeringen, die de aansprakelijkheid van T Service kunnen dekken, af te sluiten, met name alle verzekeringen ter dekking van mogelijke schade veroorzaakt door T Service of haar werknemers bij werkzaamheden op het terrein van opdrachtgever.
11. Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart T Service te allen tijde voor schade welke hij lijdt of zal lijden als gevolg van een inbreuk door T Service op de industriële eigendomsrechten van derden (of opdrachtgever), voor zover deze het gevolg zijn van door opdrachtgever verstrekte informatie in het kader van de opdracht.
12. Overmacht
12.1. Indien de uitvoering van de opdracht, als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt, behoudt T Service zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel eenzijdig te wijzigen of uit te stellen, zulks ter uitsluitende beoordeling van T Service, met dien verstande dat de belangen van opdrachtgever geen geweld worden aangedaan. Onder overmacht in vorenbedoelde zin wordt verstaan alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zowel hier te lande, in het land van uitvoering van de overeenkomst, als in het land van herkomst van de materialen, oorlog of oorlogsschade hier te lande als in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte of overlijden van onvervangbare werknemers, embargo's en aanverwante belemmeringen, brand en andere ongevallen in enig betrokken bedrijf, alsmede alle overige omstandigheden die buiten de controle van T Service vallen.
12.2. In geval van een voortdurende overmachtsituatie, zijnde een overmachtsituatie gedurende meer dan zes maanden hebben beide partijen gelijkelijk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks met inachtneming van een ieders belangen en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ieder zijn eigen kosten zal dragen, één en ander onder uitdrukkelijke uitsluiting van compensatie en tegen finale kwijting.
13. Toepasselijk recht
13.1.  Het Nederlands recht is van toepassing op alle door T Service gesloten overeenkomsten. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van T Service, tenzij de Kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Kamer van Koophandel voor Noord-Limburg te Venlo onder aktenummer HR/12046804.
 

De beste thermometers voor de scherpste prijzen!

 

* = prijzen zijn exclusief BTW Powered by CCV Shop webwinkel software
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.